Main Menu

Info tbv ANBI

Onderstaande informatie wordt u verstrekt in het kader van de ANBI bepalingen

Doelstelling

Stichting Open Monumentendag Gouda (OMD Gouda) organiseert en faciliteert, zoveel mogelijk in samenwerking met lokale partners, Open Monumentendag in Gouda. Open Monumentendag is een landelijk evenement waaraan Gouda jaarlijks meedoet op de tweede zaterdag van september.

 Structuur, werkwijze en financiering

OMD Gouda werkt volledig met vrijwilligers. Dat zijn er met het bestuur en de verschillende werkgroepen in totaal circa 20. Aanvullend kunnen wij bij de uitvoering van onze activiteiten een beroep doen op nog eens ‘pool’ van circa 50 vrijwilligers.

Deelname aan Open Monumentendag door monumenthouders is alleen mogelijk als de openstelling van het betreffende pand op Open Monumentendag gratis is. Het staat monumenthouders uiteraard vrij om in (een deel van) hun monument extra activiteiten te organiseren en daar dan wel een vergoeding voor te vragen. Denk aan een torenbeklimming in een kerk. Wij zelf betalen aan monumenthouders geen vergoeding.

De jaarlijkse exploitatiebegroting van OMD Gouda bedraagt circa € 10.000. Vrijwilligers krijgen, behoudens compensatie voor feitelijk gemaakte kosten, geen vergoeding. De te maken kosten zijn, naast enkele algemene kosten, volledig te relateren aan onze activiteiten. De inkomsten bestaan uit bijdragen (deels in natura) van begunstigers en sponsoren.

Verkort beleidsplan

Stichting Open Monumentendag Gouda (OMD Gouda) richt zich, in de meest ruime zin van het woord, op het vergroten van de kennis van en de belangstelling voor Gouds cultuurhistorisch erfgoed onder de Goudse inwoners. Zij beoogt hierdoor mede het draagvlak voor het behoud daarvan te versterken.

Bestuur

Het stichtingsbestuur van OMD Gouda bestaat uit de volgende personen:

 • Marije Strating, voorzitter
 • Jacqueline van Dam, vicevoorzitter
 • Cock Zweegman, secretaris
 • Kees Brinkers, penningmeester
 • Ruud Hofman

De activiteiten en producten

Veelal in samenwerking met derden worden verschillende activiteiten georganiseerd en initiatieven genomen. Speerpunt is de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag in Gouda. De bezoekersaantallen schommelen tussen de drie- en vijfduizend.

Aan Open Monumentendag gekoppeld zijn een openbare lezingenavond, in samenwerking met Historische Vereniging Die Goude, een jeugdactiviteit (Klassendag) in samenwerking met de Brede School en een (besloten) informele avond voor monumenteigenaren, vrijwilligers, sponsors en relaties. Op deze avond wordt Open Monumentendag in Gouda officieel geopend, doorgaans door de wethouder/portefeuillehouder van cultuur, erfgoed en monumenten.
In toenemende mate maken wij gebruik van het internet en overige sociale media. Een belangrijke ontwikkeling in dat kader is de ontsluiting van de informatie over onze Goudse monumenten via het internet. Zo is er in samenwerking met het Historisch Platform Gouda en Wikipedia een begin gemaakt om de informatie over alle Goudse monumenten via Wikipedia te ontsluiten.

 Het programma

Open Monumentendag kent jaarlijks een landelijk vastgesteld thema. Hoewel de plaatselijke organisaties (de ‘comités’) vrij zijn om dat thema al of niet te volgen doen wij dat in Gouda doorgaans wel. Mede vanwege ‘spin off’ van de landelijke publiciteit.

 De uitvoering

Binnen de door het stichtingsbestuur gestelde kaders wordt de volledige programmering ontwikkeld en uitgevoerd door betrekkelijk autonome werkgroepen. Iedere werkgroep richt zich op een specifiek programmaonderdeel of ‘product’. De werkgroepen worden genoemd naar het betreffende onderdeel: ‘Maandag’, ‘Klassendag’, ‘Vrijdag’, ‘Zaterdag’, ‘Magazine’ en ‘PR’. De werkgroepen vergaderen regelmatig gezamenlijk ten behoeve van onderlinge afstemming en kruisbestuiving.

Realisatie 2016 met als jaarthema: ‘Iconen en Symbolen’

 ‘Open Monument van de maand’

Op zaterdag 21 januari 2016 organiseerde OMD Gouda, als extra landelijk evenement in 2016, in samenwerking met de Sint-Janskerk in Gouda het landelijke evenement ‘Open Monument van de maand’. Geheel passend in het jaar thema ‘Iconen en Symbolen’ werden in dat kader daarbij vooral de wereldberoemde Goudse Glazen figuurlijk maar ook letterlijk in het ‘zonnetje’ gezet. Stadsorganist Christiaan Ingelse en zijn leerlingen gaven orgelconcerten op het Moreau orgel en ook de stadsbeiaardier Boudewijn Zwart bespeelde het carillon. De dag werd een groot succes met ruim 1700 bezoekers uit alle delen van het land, maar ook vanuit de rest van de wereld.

‘Maandag’: Lezing i.s.m. met ‘die Goude’

Op maandag 5 september 2016 werd in samenwerking met Historische Vereniging Die Goude een goed bezochte en hoog gewaardeerde lezing georganiseerd in gebouw Concordia aan de Westhaven. Gastsprekers waren stadshistoricus Henk Jan Sprokholt en Willem Roose, de molenaar van molen ‘de Roode Leeuw’ aan de Vest.

‘Klassendag’

Traditioneel wordt Klassendag georganiseerd in samenwerking met de Brede School in Gouda.

Op Klassendag bezoeken leerlingen uit de groepen 7 en 8, op de vrijdag voorafgaande aan Open Monumentendag groepsgewijs een monument. Deelnemende monumenten dit jaar waren: Pijnacker Hordijk gemaal, Mallemolen, Gouwekerk, Chocoladefabriek en de Sint-Janskerk. Circa 500 leerlingen namen dit jaar deel. Aan alle deelnemers werd een kleurplaat verstrekt (ontworpen door Josefien Versteegh) met daarin de oproep om met zoveel mogelijk familie en bekenden, de volgende dag, Open Monumentendag te komen bezoeken.

‘Vrijdag’: Officiële openingsbijeenkomst

Op vrijdagavond  september ontvingen wij onze circa 150 genodigden in de Gouwekerk voor de officiële opening van Open Monumentendag 2016. De officiële opening werd verricht door burgemeester Milo Schoenmaker. Hierna kon, in de verschillende hoeken van de Gouwekerk, een lezing naar keuze worden gevolgd. Sprekers waren Bianca van den Berg, Paul Abels, Gerard den Hoed en Klaas Telgenhof. In de lezingen werden verschillende aspecten van de Gouwekerk belicht.

‘Zaterdag’: Open Monumentendag

Wederom een buitengewoon geslaagd evenement waarbij zich dit jaar het Gouds Korenfestival had aangesloten. Onderstaand in telegramstijl nog enkele wetenswaardigheden.

 • Totaal aantal bezoekers: tussen 4000 en 5000
  • Hiervan 6% kinderen (< 13 jaar);
  • Hiervan 33% van ‘buiten’ Gouda;
  • Hiervan bezocht 25% OMD voor de 1-ste keer;
  • Gemiddeld werden 3 a 4 monumenten bezocht;
  • Gemiddeld duurde een OMD bezoek 4 a 5 uur.
 • Rapportcijfer ‘over all’ waardering OMD programmering: 8+
  • Over de ‘extra’ activiteiten in de opengestelde monumenten (muziek, zang, expositie) lopen de meningen sterk uiteen. Een royale meerderheid vindt het ‘Bijzonder leuk’ maar het wordt toch ook door sommigen als ‘Hinderlijk’ ervaren.
 • Meer dan 80% van de bezoekers heeft de folder gebruikt en vond hem duidelijk genoeg
  • Een enkele opmerking betrof het ontbreken van een ‘looproute’ en het feit dat niet alle monumenten op het kaartje stonden

Magazine ‘Erfgoud’

 • Circa 1 op de 3 bezoekers kent Erfgoud.
  • Echter slechts ook weer 1 op de 3 daarvan heeft het aangeschaft of overweegt dat te doen;
  • Slechts een enkeling van ‘buiten’ Gouda koopt Erfgoud of overweegt dat te doen;
  • Rapportcijfer Erfgoud: 8,5

‘PR’

 • Website bezoek: zie onderstaande grafiek

Financieel overzicht 2016

 De onderliggende financiële stukken zijn op  5 april 2017 door de Kascommissie goedgekeurd en op basis daarvan zijn op 19 april 2017 door het bestuur van OMD Gouda de financiële resultaten over 2017 formeel vastgesteld.

Exploitatieoverzicht 2016
  Uitgaven
Open Monument vd Maand  €          310,09
Vrijdag  €       2.160,02
Zaterdag  €       3.554,25
Magazine kosten  €       4.918,68
Website/PR  €          579,91
Bestuur  €       1.238,52
Extra activiteit sponsor  €          200,00

Totaal kosten  €     12.961,47
Verkopen magazine en PR  €       2.640,35

Exploitatie Resultaat ex sponsoring  €     10.321,12
Sponsoring  €     11.435,00

Netto resultaat  €       1.113,88
Dit netto resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve
De Algemene Reserve wordt (op bank- en spaarrekeningen) aangehouden en vormt
het volledige en enige vermogensbestanddeel van OMD Gouda
Het eigen vermogen bedraagt op 1-1-2017  €     25.964,33

 

Toelichting:

Kosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het OMD Gouda ‘product’ of de OMD Gouda ‘activiteit’ waarop zij betrekking hebben. Het Eigen Vermogen bestaat uitsluitend uit liquiditeiten op bank- en spaarrekeningen bij gerenommeerde banken. In voorraad zijn nog kantoorartikelen, promotiemateriaal en publicaties. De waarde daarvan in het economische ‘verkeer’ is nihil.

Jaarlijks wordt een kascommissie gevormd uit bij OMD betrokken actieve vrijwilligers, niet zijnde bestuursleden. Op basis van de rapportage van hun bevindingen stelt het bestuur de jaarstukken vast.

Informatie

Contact

Stichting Open Monumentendag Gouda
Kamgras 6
2804 NR Gouda