ANBI

Open Monumentendag Gouda

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling


Stichting Open Monumentendag Gouda is door de belastingdienst aangemerkt als ‘culturele ANBI’  (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Dat houdt in dat Stichting Open Monumentendag Gouda, in voorkomende gevallen, geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn donaties en giften aan Stichting Open Monumentendag Gouda fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels, zie http://www.belastingdienst.nl/giften/


Het fiscaal- of RSIN nummer van Stichting Open Monumentendag Gouda is: 7785720


De navolgende tekst is ter informatie en voornamelijk afkomstig van de belastingdienst. De Stichting Open Monumentendag Gouda neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan.

Entree Sint-Janskerk

Schenken met belastingvoordeel


De Belastingdienst verlaagt uw belastbaar inkomen met een deel van het geschonken bedrag. Eenmalige schenkingen hebben een ondergrens van 1% van het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3) van u en uw partner; verder een bovengrens van 10%. Op internet vindt u een handige rekenformule, zie hiervoor: http://www.berekenhet.nl/schenken-en-erven/index


Stichting Open Monumentendag Gouda is een culturele ANBI. Onze begunstigers hebben hierdoor een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Gevelsteen Vroesenhuis

Schenken met meer belastingvoordeel


Als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is dit volledig aftrekbaar van de belasting. En krijgt u een deel van dat bedrag terug. Dat noemt de belasting een perbokeh34

iodieke schenking.


U bepaalt zelf de hoogte van deze periodieke schenking en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst, een modelovereenkomst hiervoor vindt u op de website van de belastingdienst. Een kopie hiervan stuurt u aan de penningmeester van Stichting Open Monumentendag Gouda. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

Financiële verantwoording


De financiële stukken over 2017 zijn in maart 2018 door het Stichtingsbestuur formeel vastgesteld. Download hier het Overzicht van Baten en Lasten en de Balans per 31 december 2017.


Toelichting: Kosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het OMD Gouda ‘product’ of de OMD Gouda ‘activiteit’ waarop zij betrekking hebben. Het Eigen Vermogen bestaat uitsluitend uit liquiditeiten op bank- en spaarrekeningen bij gerenommeerde banken. In voorraad zijn nog kantoorartikelen, promotiemateriaal en publicaties. De waarde daarvan in het economische ‘verkeer’ is nihil.


Jaarlijks wordt een kascommissie gevormd uit bij OMD betrokken actieve vrijwilligers, niet zijnde bestuursleden. Op basis van de rapportage van hun bevindingen stelt het bestuur de jaarstukken vast.

CONTACT


Stichting Open Monumentendag Gouda

Kamgras 6

2804 NR  Gouda

secretaris: info@monumentenstad.nl

webmaster: webmaster@monumentenstad.nl


Privacyverklaring